Dîner-Débat mam Astrid Lulling

D’Europadéputéierten a Questeur Astrid Lulling hat Fréides den

17. Abrëll 2009,CSV Sektiounen Réckeng, Leideleng an Dippech

op en Dîner-Débat invitéiert,wou diskutéiert gouf iwwert

d’Europawahlen vum 7. Juni 2009 an d’Auswierkungen op

Lëtzebuerg an Europa.

diner-debat-astrid-lulling3