Generalversammlung 2009

generalversammlung-2009-1-bis

De President Jean-Paul RISCHARD huet a senger Begréissung bei der Geleeënheet vun der Generalversammlung alle Leit Merci gesot fir dat wat si am vergangene Joer an der Partei geleescht hunn. E ganz besonnesche Merci huet heen awer un d’Memberen aus dem Comité geriicht, déi emmer do waren fir eng Hand mat unzepaken wa si gebraucht gi sinn. Dat lescht Joer huet heen als ee ganz bewegtend Joer bezeechnet. Heen huet drun erënnert, dass den Budget 2009 mat 10 vun 11 Stëmmen verworf gi war, also och vun der Majoritéit. D’CSV grad wéi och d’LSAP hunn dunn eng Motion de Censure agereecht, déi eestëmmeg vun alle Parteien gestëmmt  ginn ass, woumat déi al Majoritéit démissionnaire war. An der Tëschenzäit huet d’CSV elo déi absolut Majoritéit an der Gemeng DIPPECH. Duerno gouf an Zukunft gekuckt, ” Mir hu vill Aarbéecht no deenen dräi Joer an der Oppositioun, wou hei an der Gemeng net vill geschitt ass. Mir stellen eis dëser Eausfuerderung awer mat Zouversiicht, och wann, wéi ech dat schonns virun 2 Joer gesot hunn, mir déi dräi verlueren Joer net méi ganz ophuele kënnen. Absolut Prioritéit huet d’Maison Relais, grad wéi och eng nei Primärschoul. Als weider Projeten déi an deenen dräi Joer déi nach bleiwen bis zu den nächste Wahlen, huet e Scoutshome, e Pompjeesbau mat Gemengenatelier d’regelméissegt Erweideren vum Gasnetz mat Erneieren vun eise Citéen, a wann et méiglech ass, och nach, de Bau vun engem neien Wasserbasséng opezielt. Zum Schluss huet heen am Numm vun der CSV-Sektioun eisem Buergermeeschter Claude BOSSELER vill Gléck bei den legislativen Wahlen am Juni dëst Joer gewënscht.

eierung-generalversammlung-2009

Den Innenminister Jean-Marie HALSDORF huet iwwert aktuell politesch Themen informéiert. Den Fraktiounspresident Michel Wolter huet e ganzt intressant Referat gehalen iwwert Finanzkris. Den Berzierskspresident Marc SPAUTZ huet der Sektioun DIPPECH merci gesot fir hier Aarbecht déi si leeschten.

Duerno goufen geéiert fir 25 Joer Member,  d’Madame Léonie WEIRIG-SCHAMBOURG an d’Madame Léa WILWERT vun Betten. E merci gung un d’Monique Schaedgen an den Alain Mausen, déi der  CSV-Sektioun DIPPECH hieren Internetsite ageriicht hun. Ofgeschloss gouf dat ganzt mat engem gemittlechen Patt an intressanten Diskussiounen mat de Leit an all den Invitéen.

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)