Neijoerspatt 2009

pot-nouvel-an-09-21

A sénger Usprooch bei Geleeénheet vun eisem Neijoerspatt huet eise President

Jean-Paul RISCHARDdéi vill Leit aus eiser Gemeng,eis Memberen an eis Eieregäscht

begréisst.Heen huet och drop higewisen datt an deenen nächsten 3 Joër nach vill

Aarbécht op eis Conseilljeeën duerkënnt.

Als Projetën déi nach virun de nächste Wahlen mussen an Ugrëff geholl ginn huet heen

alséischtPrioritéiteng Maison-Relaisan eng nei zousätzlech Primärschoul genannt.

Desweideren ass awer och nach een Chaletfir eis Scouten, e Pompjeesbau,

e Gemengenatelieranen neie Waasserbasseng geplangt.

Dëst soll alles esou séier wéi déi administrativ Prozeduren dat zouloossen realiséiert

ginn.Och eist Gasnetz soll neess weider ausgebaut ginn, 2009 ass d’Cité Galgenbierg

virgesinn, 2010 d’Hardt an 2011 rue des Tisserands.

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)