Neijoerspatt 2011

De President Jean-Paul Rischard huet a senger Ried déi verschidden Deputéierten, de Bezierkspresident, Noppeschsektiounen, Memberen, Vertrieder vun verschiddenen Associatiounen, an déi vill Leit aus der Gemeng Dippech begréisst a hinnen merci gesot dat si zu esou vill op de Patt komm waren.