Kommissiounen

3. Alterskommissoun
Hubert Van Wissen (Sekretäre)
Elvire Gilles-Hermes
Archivekommissioun
Gisèle Walsdorff-Aulner
Lea Wilwert
Bautekommissioun
Alain Mausen
Carlo Neu
Chancegleicheetskommissioun
Claudine Reuter-Gilles
Gisèle Walsdorff-Aulner
Ëmwelt a Feldweekommissioun
Claude Bosseler
Carlo Neu
Finanzkommissioun
Patrick Gesellchen
Alain Mausen
Integratiounskommissioun
Claude Bosseler
Claudine Reuter-Gilles
Hubert Van Wissen
Lea Wilwert
Jugendkommissioun
Patrick Gesellchen
Benoît Theisen
Jumelagekommissioun
Karin Moro-Bintner (Sekretäre)
Armand Kariger (Vize-President)
Kulturkommissioun
Carlo Neu (Vize-President)
Gisèle Walsdorff-Aulner
Schoulkommissioun
Claude Bosseler
Claudine Reuter-Gilles
Sportskommissioun
Benoît Theisen (President)
Hubert Van Wissen
Verkéierskommissioun
Monique Gentilini-Schaedgen
Patrick Gesellchen