Skip to content

Dippech vu muer matgestalten

Eis Kandidate fir d‘Gemengewalen

Back Chantal ép. Scharry

54 Joer, Finanzberoder

 • Finanzberoderin
 • Sekretärin CSV Dippech

Ech engagéieren mech fir:

nei Wunnkonzepter

besser Liewensqualitéit

lokal a regional Interaktiounen

Gesellchen Patrick

56 Joer, Selbststänneg

 • Direkter vun enger Informatiksfirma
 • President CSV Dippech
 • Member vun de Kommissiounen fir Verkéier a Kultur
 • Sekretär vum FC Schuller

Déi Themen sinn fir mech wichteg:

globaalt Verkéierskonzept

nohalteg Gemengefinanzen

Ënnerstëtzung vun de lokale Betriber, Veräiner an Associatiounen

Gilles Claudine ép. Reuter

52 Joer, Mathematikerin-Actuaire, Staatsbeamtin

 • Mathematikerin-Actuaire an enger ëffentlecher Verwaltung
 • Gemengeconseillère säit Dezember 2018
 • Member vun de Kommissiounen Schoul an Integratioun 
 • Sekretärin vun der Croix-Rouge Sektioun Dippech

Dofir setzen ech mech an:

eng gutt Liewensqualitéit an eiser Gemeng

een aktivt a partizipativt Zesummeliewen

geeegente Wunnraum an adequat Servicer fir all Alter

Hoffmann Jérôme

36 Joer, Jurist

 • Jurist
 • Member vum Comité vun der Croix-Rouge
  Sektioun Dippech

Dofir maachen ech mech staark:

méi Liewensqualitéit duerch eng allgemengVerkéiersberouegung

nohalteg Gemengefinanzen

bezuelbare Wunnraum fir déi Jonk 

Klein Carlo

61 Joer, Gemengebeamten a Pensioun

 • Gemengebeamten an der Pensioun
 • Aktive fräiwëllege Pompjee an Ambulancier

Dofir maachen ech mech staark:

abordabele Wunnraum fir Jonk an Al

eng sécher Gemeng an där Mobbing, Gewalt a Kriminalitéit keng Plaz hunn

besser Verkéierskonzepter

Lo Penda ép. Pletschette

45 Joer, Privatbeamtin

 • Employée privée

Je m’engage particulièrement pour:

un bon encadrement de chaque enfant à l’école, qui est adapté à ses besoins

la création de logements abordables

la mise en oeuvre d’aides et services aux residents étrangers et aux personnes âgées isolées

Lourenço Gonçalves Marcio Eduardo

47 Joer, Geschäftsmann

 • Commerçant

Je m’engage particulièrement pour:

une augmentation de l’interaction citoyenne

la défense des intérêts des résidents de nationalité étrangère

une augmentation de logements abordables

Moro Andrea

29 Joer, Staatsbeamten am Enseignement

 • Sociologieproff am Enseignement Secondaire
 • Member vun der Sportskommissioun

Dat läit mir um Häerzen:

sozialen Engagement a Bildung

Beweegung a Sport

ee staarkt Veräinsliewen

Neu Carlo

66 Joer, Informatik Ingenieur an der Pensioun

 • Pensionéierten Informatiksingenieur
 • Gemengeconseiller zanter 2005
 • Member vun der Bautekommissioun

Dofir setzen ech mech an:

eng konstruktiv Matgestaltung fir Dippech vu muer

eng fair, transparent a nohalteg Politik fir eis Awunner

méi Liewensqualitéit, Natur a Verkéiersberouegung

Schummer Vanessa

34 Joer, Staatsbeamtin

 • Staatsbeamtin engagéiert am Beräich Sozial-
  a Solidarwirtschaft
 • Member vun der Chancegläichheetskommissioun

Dofir setzen ech mech an:

eng nohalteg Entwécklung vun eiser Gemeng

een neit Zesummenliewen mat aktiver Biergerbedeelegung

Servicer fir jiddereen

Winandy Christophe

42 Joer, Privatbeamten

 • Privatbeamten 
 • Member vum Comité vum FC Schuller
 • President vum DC Never Check, 
 • Sekretär général vun der FLD

Déi Themen leien mir um Häerzen:

bezuelbare Wunnraum

Liewensqualitéit a Mobilitéit

ee staarkt Veräinsliewen

Eise Programm

Presentatioun vun eisem Walproramm

Innovativ.

Nohalteg.

Inklusiv.